QUẢN LÝ NỘI DUNG
Banner_1

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Thực hiện Nghị quyết số 10 -NQ/TU ngày 25/12/2013 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 31/01/2013 của Đảng ủy Khối về nhiệm vụ chủ yếu năm 2013; Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo cấp uỷ các TCCS đảng thực hiện cơ bản các nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2013, kết quả cụ thể như sau:

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

- Ban hành 01 Chương trình, 21 Kế hoạch,  29 Kết luận, 02 Nghị quyết,  67 báo cáo, 26 Tờ trình; 123 Công văn, 15 Thông báo, 01 Quy chế, 80 Quyết định; triển khai xuống cơ sở thực hiện 15 văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ. BTV nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ, tổ chức 21 cuộc họp BTV, 02 Hội nghị BCH để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc kịp thời,  không để ùn tắc.

- Lãnh đạo thực hiện 39/63 phần việc trong chương trình công tác trọng tâm của BTV đề ra năm 2013, trong đó có 24/39 hoàn thành; có 15/39 đang triển khai, đạt 62% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

2- Kết quả đạt được trên các lĩnh vực cụ thể

2.1- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10/8/2011, Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 07/4/2011, Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 15/11/2010 của Tỉnh uỷ Đắk Nông.

- Phối hợp BTC Tỉnh ủy tham mưu bổ sung Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày ngày 22/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khen thưởng các TCCS đảng các cấp và đảng viên; thành lập Hội đồng thi đua - khen thưởng trong Đảng và bộ tiêu chí đánh giá nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của các cơ quan Khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh.

- Tham gia lãnh đạo thu nợ đọng Bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh; đề xuất BTV Tỉnh ủy tháo gỡ khó khăn cho cơ sở đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; bước đầu mang lại kết quả đáng kể.

- Về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/10/2011 của Đảng ủy Khối “Tăng cường sự lãnh đạo của TCCS đảng đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan ”; nhìn chung, các TCCS đảng có sự lựa chọn nội dung trọng tâm về nhiệm vụ chuyên môn để lãnh đạo, điển hình như: Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình; Đảng bộ Sở Công thương..

- Về lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 13/01/2013  của Đảng ủy Khối “Tăng cường sự lãnh đạo của TCCS đảng Khối các cơ quan tỉnh trong việc thực hiện CCHC giai đoạn 2011 - 2020"; xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2013, tập trung lãnh đạo các TCCS đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện CCHC ở cơ quan, đơn vị; tính đến nay, có 70% kế hoạch đã triển khai, hoàn thành 35%, đang thực hiện 35%; đặc biệt sau kiểm điểm thực hiện NQ TW 4, tinh thần thái độ làm việc phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối bước đầu có chuyển biến, điển hình như: Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường…

Chú trọng đổi mới Website Đảng bộ Khối, cung cấp tin bài, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng, giúp TCCS đảng tiết kiệm thời gian đi lại, hạn chế giấy tờ hành chính, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực; công văn đăng ký triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2013 trong một số quy trình công việc năm 2013.

- Về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 18/10/2012 của Đảng ủy Khối “Đẩy mạnh việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan”; cấp uỷ các TCCS đảng chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp và quy chế dân chủ trong cơ quan; lãnh đạo tổ chức tốt Hội nghị CCVC đầu năm 2013. Tập trung xây dựng, củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự; xây dựng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

- Về triển khai Kế hoạch 42-KH/ĐUK ngày 28/3/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Phát động phong trào thi đua gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015”; tổ chức tổng kết thi đua Đảng bộ năm 2012, phát động thi đua năm 2013; khen thưởng 09 TCCS đảng TSVMTB; 01 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 36 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền; khen thưởng chuyên đề 10 TCCS đảng, tại hội nghị này BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen 03 đơn vị xuất sắc dẫn đầu 3 cụm thi đua, đây chính là động lực thúc đẩy phong trào thi đua cơ sở.

Tổ chức đăng ký giao ước thi đua; xây dựng thang điểm trừ, điểm cộng thi đua năm 2013; Quy chế tổ chức và hoạt động cụm; bầu cụm trưởng thi đua. Nhìn chung, đa số các TCCS đảng trong cụm chấp hành nghiêm túc; các TCCS đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến; phát động thi đua đến năm 2015; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh.

- Về thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 29/3/2013 của Đảng ủy Khối, lãnh đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015; phát động phong trào thi đua“Mỗi TCCS lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ 01 xã trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, có 40/53 TCCS đảng thực hiện, đạt 78,13%; Đảng bộ Khối chọn xã Trường Xuân, huyện Đắk Song để lãnh đạo điểm, đã tiến hành khảo sát, đánh giá rà soát các tiêu chí để xây dựng kế hoạch chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, trước mắt tập trung vào các tiêu chí đã đăng ký hoàn thành trong năm 2013.

- Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

+ Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong lĩnh vực kinh tế - tổng hợp: đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh phê duyệt chương trình công tác trọng tâm năm 2013; phát động phong trào thi đua năm 2013 gắn kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh; xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC năm 2013; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 và Luật đất đai ( sửa đổi) trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp về lao động, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Phối hợp với Viện quy hoạch - Thiết kế nông nghiệp khảo sát lập quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng chương trình phối hợp giữa văn phòng điều phối với các sở, ban, nghành trong công tác xây dựng nông thôn mới; tăng trưởng kinh tế đạt 11,58%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 478,1 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương gần 1.972 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý NSNN trên địa bàn; thực hiện kiểm tra, rà soát công tác quyết toán niên độ NSNN năm 2012; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 36,3% kế hoạch. Thu hút 30 dự án đầu tư vào khu công nghiệp. Hoạt động vận tải tiếp tục phát triển. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 20,44% kế hoạch.

+ Các đảng bộ, chi bộ trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, nội chính: lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn các hoạt động tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập Tỉnh; tuyên truyền NQ TW 4, 5, 6, 7; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Du lịch trọng điểm được chú trọng. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, đổi mới quản lý giáo dục, công nhận thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt 96,83%, bổ túc đạt 64,3%. Giải quyết việc làm mới đạt 46,57% so với kế hoạch; đào tạo nghề đạt 41,6% kế hoạch. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện; công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được tăng cường. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Công tác thanh tra: phát hiện 12 đơn vị vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước 1.545 tỷ đồng. Đã nhận 1.158 đơn với 857 vụ việc, tiếp 745 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, giảm 18% so cùng kỳ. Công tác điều tra, khởi tố: đã thụ lý 482 vụ/1.047 bị can. Tỷ lệ giải quyết án đạt 66,1%. Công tác xét xử: đạt 67%. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo kế hoạch năm 2013.

+ Các đảng bộ, chi bộ các ban đảng, Mặt trận, đoàn thể và các hội: lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tham mưu giúp BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng nghị quyết và chương trình công tác năm năm 2013, chuẩn bị nội dung làm việc, tổ chức hội nghị đảm bảo khoa học; quán triệt các nghị quyết, kết luận hội nghị TW4, 5, 6, 7 (khóa XI), sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai chủ đề năm 2013. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020. Xây dựng và tiến hành kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013. Kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với cấp ủy trực thuộc. Vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh; tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa II (2010 - 2015); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 -NQ/TW (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh trong tình hình mới”; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20 –NQ/TW (khóa X) về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước”, sơ kết Nghị quyết số 25 -NQ/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ CNH, HĐH”. Tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2013-2018. Xây dựng nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã phường thị trấn thuộc khu vực I, II trên địa bàn tỉnh.

2.2- Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức ổn định; tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, điều hành của lãnh đạo cơ quan; nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

- Tổ chức quán triệt và chỉ đạo quán triệt các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) (05 lớp với 988 đ/c tham gia); thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 7 (khóa XI). Xây dựng Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đến năm 2014. Tổ chức khảo sát nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của đảng viên, CCVC và người lao động trong Khối để có giải pháp lãnh đạo kịp thời. Xây dựng Lược sử Đảng bộ Khối nhân kỷ niệm 10 năm thành lập. Tổ chức 04 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho 281 học viên. Nhìn chung, công tác dạy và học đảm bảo chất lượng, 100% bài thu hoạch đạt yêu cầu. Công tác tổ chức được đổi mới: đánh giá chất lượng tổ chức, quản lý lớp học; báo cáo viên sử dụng máy chiếu; đề thi có thêm phần thi trắc nghiệm.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về  “phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị; các TCCS đảng đã tổ chức quán triệt, chọn chủ đề sinh hoạt hàng tháng gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kiểm tra, rà soát đối với 06 đơn vị về tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW. Xây dựng Kỷ yếu về gương điển hình xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quyết định khen thưởng 15 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

2. 3- Về công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra bước đầu khắc phục, sửa chữa khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); kết quả sau 01 năm thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4; có 10/10 phần việc đều đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; trên 50% nội dung cụ thể trong từng phần việc đã hoàn thành; 18/18 đảng ủy cơ sở, 36/36 chi bộ cơ sở xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch khắc phục. Báo cáo công tác củng cố TCCS đảng năm 2012, đã củng cố 6/7 TCCS đảng có vấn đề nổi cộm. Xây dựng kế hoạch củng cố năm 2013 với 04 TCCS đảng, đang tiến hành củng cố Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện Chương trình 26 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hướng dẫn và chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Đảng bộ Sở Công thương. Triển khai viết Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS đảng trong Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông”.

- Quyết định kết nạp 75 quần chúng vào đảng, đạt 75% kế hoạch đề ra, chuyển chính thức cho 55 đảng viên, tổng số đảng viên của Đảng bộ là 1.593 đồng chí.

- Nhận xét 32 cán bộ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở; phê duyệt quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo cho 29 TCCS đảng. Công tác nhận xét, đánh giá, phê duyệt cán bộ được thực hiện công minh, khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc và quy trình.

- Kết luận 20 hồ sơ đảng viên có liên quan BVCTNB phục vụ công tác cán bộ.

2. 4- Về công tác kiểm tra, giám sát

- Chấp hành tốt 2 cuộc kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy về công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy Khối và thực hiện Chương trình 26-CT/TU (khóa IX) của Tỉnh ủy về thực hiện NQ TW6 (khóa X), nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiểm tra thực tế 02 TCCS đảng, các TCCS đảng còn lại xây dựng báo cáo tự kiểm tra. Kết quả, cơ bản, các TCCS đảng quán triệt, thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy đảng cấp trên.

- Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Khối năm 2013, hoàn thành 03 cuộc kiểm tra tổ chức đảng theo kế hoạch đề ra, 02 cuộc đang tiến hành, đạt 62% kế hoạch.

- Hoàn chỉnh quy trình kiểm tra 10 đảng viên có DHVP thuộc Đảng bộ Sở NN&PTNT và Đảng bộ sở Công thương. Xây dựng kế hoạch triển khai chất vấn trong Đảng bộ Khối.

2.5- Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

2.5.1- Về lãnh đạo Đoàn Khối

- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW 25/7/2008 của  BCH TW Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017 cho 100% đoàn viên thanh niên trong Khối. Tổ chức, vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 10 năm thành lập Tỉnh. Tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với hơn 15 triệu đồng và 10 suất học bổng, 25 suất quà. Tổ chức Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2013, có 72 tiết mục của 28 cơ sở đoàn tham gia. Kết quả, tiết mục của Đoàn cơ sở Sở Lao động, Thương binh & Xã hội đạt giải nhất.

- Tổ chức thành công Hội thao Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ II; tham gia Hội thao Khối Đảng năm 2013.

2.5.2- Về lãnh đạo Hội CCB Khối

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”. Nhìn chung, các TCCS đảng đã lãnh đạo tổ chức hội cơ sở quán triệt và xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện. Qua đó, cơ sở hội không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động; đội ngũ cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn với chất lượng ngày càng cao; tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, phát động phong trào thi đua “Hai nhất - ba nêu gương ”. Phối hợp Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông tổ chức đêm giao lưu tọa đàm truyền thống, nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, với chủ đề "Ký ức về một thời đã qua", có trên 50 hội viên Hội CCB Khối và gần 100 đoàn viên thanh niên tham gia.

2.5.3- Về lãnh đạo Công đoàn

- Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về ‘Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Chỉ đạo các tổ chức công đoàn tham gia góp ý vào dự thảo Hiến pháp năm 1992, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ chào mừng hội nghị công đoàn các cấp giữa nhiệm kỳ; tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Tỉnh.

3- Đánh giá chung

3.1- Ưu điểm

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2013, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối cơ bản ổn định; BTV Đảng ủy Khối tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành trên 60% công việc đề ra. Tổ chức 100% đảng viên, quần chúng học tập đầy đủ hội nghị quán triệt các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng phổ biến thông tin nhanh về Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 7 (khóa XI); 100% cơ sở đảng có chủ đề trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03, đã có sự chuyển biến rõ rệt; công tác kết nạp đảng đạt 75% kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát đạt 62% kế hoạch; các tổ chức đoàn thể bám sát kế hoạch hoàn thành trên 65% tiến độ công việc đề ra. Tập thể BTV tập trung nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo, các cơ sở đảng bước đầu có sự chăm lo công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành 62% chương trình công tác trọng tâm của BTV đề ra.

* Nguyên nhân

- Về khách quan:

Có sự phối hợp, hướng dẫn của Văn phòng, các ban đảng Tỉnh ủy; sự phối hợp của các TCCS đảng; sự đoàn kết gắn bó của tập thể BTV Đảng ủy Khối.

- Về chủ quan:

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy; NQ 08 của Đảng ủy Khối; trên cơ sở đó đề ra chương trình trọng tâm để hoạt động, có kế hoạch và tiến độ thời gian, chú trọng việc kiểm tra thực hiện; đồng thời tranh thủ ý kiến của TT Tỉnh ủy, các đ/c TUV - đảng viên sinh hoạt của Đảng bộ Khối; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

3.2- Một số tồn tại, hạn chế

- Một số TCCS đảng chưa lãnh đạo hoàn thành hoặc chậm tiến độ các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra (Chi bộ Hội Chữ thập đỏ, Chi bộ Sở Khoa học & Công nghệ, Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình,...). Công tác lãnh đạo thực hiện CCTTHC chưa quyết liệt; thời gian giải quyết vẫn còn kéo dài; thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” nhiều cơ quan chưa thực hiện theo quy chế đề ra, còn mang tính hình thức, hiệu quả mang lại chưa cao; công tác quản lý, thu hút đầu tư vẫn còn hạn chế. Tình trạng chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép chưa được ngăn chặn kịp thời; việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối thông tin báo cáo; kiến nghị, đề xuất hạn chế vì vậy hiệu quả mang lại chưa cao;  về chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên chưa nghiêm túc: điển hình việc lãnh đạo triển khai xây dựng nông thôn mới; đăng ký tham gia tập huấn nghiệp vụ cấp ủy; mời BCH Đảng bộ Khối phụ trách địa bàn sinh hoạt theo quy chế...

- Cấp ủy các TCCS đảng thiếu kiên quyết trong việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp nên cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc chấp hành (đi muộn, về sớm,...). Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số TCCS đảng chưa được chú trọng nên có biểu hiện thiếu thống nhất.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hầu hết mới chỉ dừng lại ở việc lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đưa vào sinh hoạt chưa hiệu quả, chọn chủ đề và thực hiện còn hạn chế; chưa đánh giá đúng thực chất, kết quả thực hiện chủ đề, chưa nhận xét mức độ chuyển biến; báo cáo các đơn vị không đề cập đến phong cách quần chúng, nêu gương của cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt; kết quả “làm theo” của các tập thể, cá nhân chưa thực sự rõ nét, chưa thực hiện hiệu quả việc xây dựng gương điển hình tiêu biểu.

- Các TCCS đảng sau khi được củng cố kiện toàn có một vài đơn vị chuyển biến chậm, trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thống nhất không cao, nhất là Chi bộ Hội LHPN tỉnh có biểu hiện bè phái, mất đoàn kết trong nội bộ. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ chưa thực sự đi vào nề nếp, sinh hoạt chậm so với thời gian quy định, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chậm đổi mới, hầu hết chỉ dừng lại ở kiểm điểm tháng trước và nhiệm vụ tháng sau, không đi sâu vào sinh hoạt chuyên đề; công tác tự phê bình và phê bình chưa thực sự phát huy. Có 19 TCCS đảng chưa chú trọng công tác phát triển đảng; một số TCCS đảng thiếu nghiên cứu quy trình hồ sơ nên còn để sai sót; vẫn còn tình trạng chuyển đảng chính thức chậm. Một số TCCS đảng chưa quan tâm đến lãnh đạo công tác cán bộ nên công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tăng về số lượng, nhưng chất lượng còn hạn chế.  

- Chất lượng công tác kiểm tra chưa cao, nội dung chưa đổi mới; việc khắc phục khuyết điểm chậm; hiệu ứng sau kiểm tra chưa cao; việc chủ động phát hiện và kịp thời xử lý đơn thư, tố cáo còn hạn chế; nhất là công tác kiểm tra của cơ sở. Qua kiểm tra thực hiện Chương trình số 26-CT/TU của Tỉnh uỷ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, một số TCCS đảng còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, chưa thực sự đổi mới phong cách, lề lối làm việc, vai trò hạt nhân chính trị chưa được phát huy.

- Hoạt động các tổ chức đoàn thể còn nặng về hình thức, chưa thực sự chủ động, sáng tạo nên hiệu quả mang lại chưa cao.

* Nguyên nhân

- Về khách quan:

Đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn nhiều khó khăn, đa số được điều động từ tỉnh Đắk Lắk, xa gia đình, nơi ăn, chốn ở không ổn định; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức chuyển công tác làm ảnh hưởng đến tư tưởng, chất lượng công tác.

- Về chủ quan:

+ BCH, BTV được phân công lĩnh vực, địa bàn chưa chủ động nắm bắt tình hình cơ sở để phản ánh kịp thời nên hiệu quả mang lại chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

+ Một số đ/c Bí thư cấp ủy chưa thực sự chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng; việc chấp hành quy chế làm việc chưa nghiêm túc, tham gia hội họp và xây dựng đóng góp công tác Đảng còn hạn chế.

+ Nghị quyết của chi bộ xây dựng chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao; việc tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chưa nghiêm túc, thiếu kiểm tra đôn đốc.

+ Thông tin báo cáo đôi lúc chưa sát thực tế, chưa đánh giá đúng thực trạng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức.

+ Đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa thực sự tâm huyết với công việc.