Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Thực hiện Nghị quyết số 10 -NQ/TU ngày 25/12/2013 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 31/01/2013 của Đảng ủy Khối về nhiệm vụ chủ yếu năm 2013; Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo cấp uỷ các TCCS đảng thực hiện cơ bản các nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2013, kết quả cụ thể như sau:

(Vui lòng xem file đính kèm)